Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Реализирани проекти

Филтер
Година Регион Општина Институција Вид проект

2020

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија