Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Правни акти релевантни за РРР во земјата

Закони Стратешки документи
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија