Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Програми релавантни за РРР

Програми на Владата на РСМ Други релевантни програми на ЕУ земји членки во регионот (меѓугранични програми) Програми на ЕУ релевантни за РРР Програми на линиските министерства релавантни за РРР
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија