Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

Министерство за животна средина и просторно планирање
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија