Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство
Законски и подзаконски акти
Програми од значење за политиката на РРР
Стратешки документи
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија