Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

Биро за рамномерен регионален развој
Програми од значење за политиката на РРР
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија