Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

Министерство за образование и наука
Стратешки документи
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија