Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

Агенција за поддршка и промоција на туризмот
Стратешки документи
Законски и подзаконски акти
Програми од значење за политиката на РРР
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија