Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Филтер
Статус Регион Општина Вид проект Раздел Буџетска програма
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија