Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ)
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија