Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Поправете ги следните грешки:

Филтер:

 • Плански региони
  • Сите
  • Скопски регион
  • Југоисточен регион
  • Полошки регион
  • Североисточен регион
  • Југозападен регион
  • Пелагониски регион
  • Вардарски регион
  • Источен регион
 • Корисници
  • Сите
  • Буџетски
  • Небуџетски
 • Институции
  • Сите
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ


Рекапитулар по плански региони

Плански регионУчество според степен на развиеност (%)Износ според степен на развиеностАлоциран износ по проектиУчество во алоциран износ по проекти(%)Реализиран износ по проектиУчество во реализиран износ по проекти (%)Преостанат износ
Вардарски регион14,751.016.604.615,63167.051.575,0012,68164.362.395,0013,372.689.180,00
Источен регион11,28777.527.983,86109.154.646,538,28105.157.585,458,563.997.061,08
Југозападен регион13,31917.941.514,1169.597.302,825,2867.478.803,725,492.118.499,10
Југоисточен регион11,16769.520.486,60116.689.120,668,86109.249.677,318,897.439.443,35
Пелагониски регион11,88819.303.061,94171.308.459,0013,00162.944.026,0013,268.364.433,00
Полошки регион13,15906.801.447,20122.151.055,219,2773.816.642,006,0148.334.413,21
Североисточен регион17,291.191.713.544,6461.135.164,684,6455.878.472,074,555.256.692,61
Скопски регион7,18494.837.346,02500.592.383,0037,99490.191.811,0039,8810.400.572,00


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР#7d99b2652.608.309,00652.596.309,00100,0012.000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА#f74d090,000,000,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ#bdab3b7.787.926,001.152.969,0014,806.634.957,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ#7d77770,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e77732.000.000,005.673.131,0017,7326.326.869,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ#e4e29795.892.813,0095.892.813,00100,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ#67f22c0,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА#f33737210.969.152,00210.969.152,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА#b816dd0,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА#f1cf0f29.835.702,0028.814.649,0096,581.021.053,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА#939b91595.786,90157.564,5526,45438.222,35
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ#f68b19287.990.018,00233.822.825,0081,1954.167.193,00

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија