Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Плански документи

Плански документи усвоени на национално ниво Плански документи усвоени на регионално ниво
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија