Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Биро за рамномерен регионален развој Јавно претпријатие за државни патишта Македонски железници Инфраструктура Министерство за економија Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство Министерство за култура Министерство за локална самоуправа Министерство за образование и наука Министерство за транспорт и врски Министерство за труд и социјална политика Национални енергетски ресурси (НЕР) Фонд за иновации и технолошки развој Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Електрани на Северна Македонија Министерство за животна средина и просторно планирање Агенција за поддршка и промоција на туризмот
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија