Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Р.С.M.
Законски и подзаконски акти Биро за рамномерен регионален развој
Програми од значење за политиката на РРР
Стратешки документи
Законски и подзаконски акти Јавно претпријатие за државни патишта
Законски и подзаконски акти
Програми од значење за политиката на РРР Македонски железници Инфраструктура Министерство за економија
Законски и подзаконски акти Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство
Законски и подзаконски акти
Програми од значење за политиката на РРР
Стратешки документи Министерство за култура
Законски и подзаконски акти
Стратешки документи
Програми од значење за политиката на РРР Министерство за локална самоуправа
Програми од значење за политиката на РРР
Стратешки документи
Законски и подзаконски акти Министерство за образование и наука
Програми од значење за политиката на РРР
Стратешки документи
Законски и подзаконски акти Министерство за транспорт и врски
Законски и подзаконски акти Министерство за труд и социјална политика Национални енергетски ресурси (НЕР) Фонд за иновации и технолошки развој Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ)
Законски и подзаконски акти Електрани на Северна Македонија
Законски и подзаконски акти
Стратешки документи Министерство за животна средина и просторно планирање
Законски и подзаконски акти
Стратешки документи Агенција за поддршка и промоција на туризмот
Стратешки документи
Законски и подзаконски акти
Програми од значење за политиката на РРР
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија