Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

Македонски железници Инфраструктура
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија