Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија