Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Институции

Јавно претпријатие за државни патишта
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија