Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Тековни проекти

Филтер
Година Регион Општина Институција Вид проект
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија