Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Програми релавантни за РРР

Други релевантни програми на ЕУ земји членки во регионот (меѓугранични програми)
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија