Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ПОПЛОЧУВАЊЕ И АСФАЛТИРАЊЕ

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Патот по круната на брана Маврово е изграден со изградбата на самата брана, изведен со редени гранитни коцки, со двостран наклон. Во текот на времето водени се голем број на инсатлации како водовод, електрика. телефонија и др. со кои беше вршен ископ, вградување на инсталациите и повторно прередување на коцките. Со ова е нарушено самото одводнување на браната, што предизвикува поголеми завирувања на самата круна кое прави проблеми и на низводната косина во смисла на свлекување на хумусниот дел од низводната косина. Поради наведените причини, се појави потреба од вадење на постоечките гранитни коцки, поставување на сите инсталации во бетонски каналетки и канали, изведба на едностран наклон на браната, изведба на изводи за одводнување кон узводната страна и целосно ново асфалтирање.
Времетраење проект:
Почеток 10.07.2020
Предвиден крај 23.08.2020
Крај 20.11.2020
Почетен датум:
10.07.2020
Краен датум:
23.08.2020
Датум завршување:
20.11.2020
Вид проект:
Институција:
НЕБУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ
Општина:
Маврово и Ростуше
Буџетска програма:
АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Осовременување на постојните локални патишта (сите плански региони)1.910.914,101.910.914,10


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Други извори 1.910.914,10Сопствени средства на АД ЕСМ
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија