Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Изработка на техничка документација и енергерска контрола за ЕЕ на јавни објекти

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Опис на постојна состојба: Поради зголемувањето на загадувањето на воздухот, особено во зимскиот период, општините треба да придонесат кон намалувањето на загадувањето и обезбедување на услови за квалитетен живот на граѓаните од ЈЗПР. Општините имаат обврска да го спорведат Законот за енергетика. Општините секои 3 години припремаат Програма за енергетска ефикасност која треба да ги содржи следните елементи: приказ и оценка на состојбите и потребите на енергија, индикативни цели за заштеда на енергија на локално ниво, мерки за подобрување и унапредување на енергетската ефикасност и целите кои што треба да се постигнат со тие мерки, извори за финансирање на вложувањата потребни за спороведување на мерките, активности и рокови за спроведување на мерките, носители на активностите и другите потребни податоци. Секоја од општините треба да направи енергетска контрола за јавните објекти кои спаѓаат во нивната територија. Поради немање доволно финасиски средства, процесот на прилагодувањето на јавните објекти со енергетски ефикасни мерки оди многу бавно, па така и трошоците за грејната сезона се многу високи. Дефинирање на проблемот кој треба да се надмине: Објектите трошат околу 40% од енергијата и 40% од ресурсите кои се произведуваат на глобално ниво и поради тоа тие се едни од најголемите придонесувачи во продуцирањето на стaкленички гасови. Оптималното искористување на ресурсите и на енергијата во домовите и во работните средини сè повеќе не е луксуз и привилегија, туку е услов кој треба да обезбеди подобра иднина. Од енергетските показатели може да се забележи дека 40% од енергетските потреби на Република Македонија се за задоволување на потребите на домаќинствата. Преку проектот ќе се изврши контрола на енергетската ефикасност и ќе бидат презентирани мерките и придобивките од воведување на системи и методи за енергетска заштеда. Проблемот кој треба да се надмине е намалувањето на стапката на загаденост и намалување на потрошувачката на електричната енергија. За намалување на трошоците за греење и за зачувување на животната средина и чистиот воздух, за јавните објекти ќе треба да се подготви Детална енергетска контрола и техничка документација за следниве објекти: 1. Општина Охрид: ОСУ Св. Климент Охридски, Општински објект 3 во касарната со вкупно корисна површина на објектот од 6063 м2; 2. Општина Дебар: ОУ Саид Хајдени и ОУ Пенестија со вкупно корисна површина на објектите од 8250 м2 ; 3. Општина Вевчани: Дом за култура со вкупно корисна површина на објектот од 2400 м2 ; 4. Општина Македонски Брод: Општинска зграда со вкупно корисна површина на објектот од 614м2; 5. Општина Пласница: ООУ..Јунус Емре,, с.Лисичани со вкупно корисна површина на објектот од 858 м2; 6. Општина Кичево: СОУ ,,Дрита,, и Мирко Милески со вкупно корисна површина на објектот од 1600 м2; 7. Општина Центар Жупа: Училишна зграда во село Коџаџик, Дом на култура во село Голем Папрадник, Дом на култура во село Мал папрадник, Селски дома во село Броштица и Стара административна зграда во село Коџаџик со вкупно корисна површина на објектите од 1050 м2; 8. Општина Струга: ОУ „Ашим Агуши“ – Радолишта, ОУ „Ашим Агуши“ ПУ Заграчан и ОУ„Св. Климент Охридски“ и Општинска зграда со вкупно корисна површина на објектите од 4668 м2; и 9. Општина Дебрца - ОУ ,,Дебрца,, во село Требеништа – со вкупна корисна површина на објектот од 710.2м2 Со енергетската контрола, општините добиваат јасен увид во потрошувачката и трошоците за енергија и информација за тоа кои се најкритичните места на кои треба да се интервенира во контролираните објекти. Енергетската контрола содржи и предлог мерки за подобрување на енергетската ефикасност со ППИ (период на поврат на инвестицијата) и акционен план за спроведување на мерките. Предлог мерките за подобрување на ЕЕ во јавните објекти во регионот кои можат да придонесат за намалување на потрошувачката на енергија можат да бидат: 1. Мерки за енергетска ефикасност за заштеда на топлинска енергија во овјектите: Термичка изолација на надоврешните ѕидови, замена на прозори и надоврешни врати, термичка изолација на таванот/покривот, термичка изолација на подот, реконструкиција на постојните системи за греење, градење на системи за автоматско управување во котларите на постојните системи за греење, замена на постојните печки на огревно дрво со нови и 2. Мерки за ЕЕ за заштеда на електрична енергија во објектите опфаќа: Подобрување на осветлението и замена на постојните пумпи во системите за топловодно греење со нови енергетски ефикасни пумпи Воведување на мерки за енергетска ефикасност според акционен план - Со енергетската контрола се прави приоритизација на спроведување на мерките за да се превземат оние кои се најповолни во економски смисол, најлесни за примена и кои ќе дадат најголем ефект во најкраток рок. Акциониот план е индивидуализиран за секоја општина и е во зависност од: типот на објектот во градежен смисол, начинот на греење, опремата и режимот на работа. Воведување на СУЕ (Систем за управување со енергија) - Енергетската контрола и воведувањето на мерките за енергетска ефикасност се потребен, но не и доволен услов за остварување на бараните заштеди на енергија. За постигнување на максимални ефекти потребно е да се воведе СУЕ. Тоа значи дека треба да се следи начинот на користење на објектот (кога и колку долго се отвораат прозорците, дали се гаси греењето, дали се оставаат непотребно запалени светилките, која е температурата во просториите и т.н. ) и да се следи потрошувачката и трошоците барем на месечно ниво.
Времетраење проект:
Почеток 26.10.2020
Предвиден крај 30.11.2020
Крај 23.12.2020
Почетен датум:
26.10.2020
Краен датум:
30.11.2020
Датум завршување:
23.12.2020
Вид проект:
Изработка на документација
Институција:
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општина:
Струга
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции во планските региони7.328.386,007.328.386,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаБИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ7.328.386,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија