Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Набавка на видео надзор за алармен систем за објектот НУ Музеј Никола Незлобински

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Набавка на видео надзор за алармен систем за објектот НУ Музеј Никола Незлобински
Времетраење проект:
Почеток 10.03.2023
Предвиден крај 15.12.2023
Крај
Почетен датум:
10.03.2023
Краен датум:
Датум завршување:
15.12.2023
Вид проект:
Заштита, развој и промоција на јавни вредности од културата и историското наследство
Институција:
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Општина:
Струга
Буџетска програма:
Капитални дотации во областа на културата до општините


Стратешки меркиИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаМИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА0,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија