Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Изградба на нов објект наменет за театар и библиотека во Тетово

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Изградба на нов објект наменет за театар и библиотека во Тетово
Времетраење проект:
Почеток 20.03.2023
Предвиден крај 15.12.2023
Крај
Почетен датум:
20.03.2023
Краен датум:
Датум завршување:
15.12.2023
Вид проект:
Заштита, развој и промоција на јавни вредности од културата и историското наследство
Институција:
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Општина:
Тетово
Буџетска програма:
Капитални дотации во областа на културата до општините


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Доследна примена на Законот за рамномерен регионален развој(*) во поглед на издвојување на средствата за регионален развој најмалку во висина од 1% од БДП99.191.212,0099.191.212,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаМИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА99.191.212,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија