Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Изградба на објект наменет за НУ Турски театар во Скопје

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Изградба на објект наменет за НУ Турски театар во Скопје
Времетраење проект:
Почеток 20.03.2023
Предвиден крај 15.12.2023
Крај
Почетен датум:
20.03.2023
Краен датум:
Датум завршување:
15.12.2023
Вид проект:
Заштита, развој и промоција на јавни вредности од културата и историското наследство
Институција:
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Општина:
Скопје
Буџетска програма:
Капитални дотации во областа на културата до општините


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Доследна примена на Законот за рамномерен регионален развој(*) во поглед на издвојување на средствата за регионален развој најмалку во висина од 1% од БДП19.696.789,0019.696.789,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаМИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА19.696.789,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија