Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Основен проект за партерно уредување во с. Лешок

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Во рамките на една општина честопати се соочуваме со диспаритети во социо-економскиот развој меѓу руралните и урбаните населени места настанати како резултат на најразлични причини, а најчеста причина е немањето доволно финансиски средства во општинските буџети за инвестиции во руралните подрачја. Општина Tеарце е рурална и земјоделска општина и жителите на оваа општина претежно работат и егзистираат токму од оваа стопанска дејност. Меѓутоа подобрувањето на целокупните услови за живот, квалитетот на животот, можностите за рекреација и социјализација меѓу жителите во никој случај не треба да се занемарат. Развојот на руралните средини е сложен процес кој зависи од мултисекторскиот пристап во спроведувањето на развојната политика и мобилизирање на локалните ресурси. Искористувањето на идентификуваните силни страни и можности како и компаративните предности на регионот треба да создадат синергии на хоризонтално и вертикално ниво кои ќе се насочат кон интервенции за подобрување на земјоделството, но исто така и во подобрувањето на социо-економскиот статус на руралното население и квалитетот на животот во нивните заедници. Лешок се наоѓа на 560 метри надморска височина во Долни Полог (Тетовскиот дел на котлината Полог). Од Тетово, селото Лешок е оддалечено 9 километри во северен правец. Лешок се споменува на почетокот на средниот век како градска населба под името Леген Град. За него сведочат археолошките остатоци, од кои најпознато е Лешочкото Кале. Пристапот до манастирот е преку главниот пат на селото Лешок, до негово завршување, од каде преку колски пристап има контакт со планинскиот дел на котлината Полог. Манастирот е сместен во природен амбиент во близина на селото Лешок, на надморска височина од 610 метри. Во комплексот се наоѓаат црквите „Св. Атанасиј“ и „Св. Богородица“, како и гробот и спомен собата на Кирил Пејчиновиќ кој е еден од најпознатите македонски преродбеници од XIX век. Во манастирските конаци има параклис посветен на светите Кирил и Методиј, додека надвор од манастирскиот комплекс има стара црква посветена на Атанасиј Александриски т.н. Стар манастир. Манастирот за прв пат е основан во 1321 година од страна на епископот полошки Антониј. Комплетното заживување кое е видливо и денес се должи на доаѓањето на Пејчиновиќ од Света Гора, во 1818 година, кога се обновени манастирските конаци и кога е основана манастирската библиотека. Во тоа време Лешок прераснал во книжевен и просветен центар. Манастирските конаци во моментов се руинирани, за истите е изготвен проект и се чека негово спроведување. На руралните заедници им е потребно партерно уредување, пејсажна архитектура, како и основни услуги за поврзување и олеснување со транспортни решенија. Потребата произлегува со цел да им се помогне на постојните рурални места да се поврзат и да се уредат со цел да им се овозможи поквалитетно место на живеење на граѓаните, да се интегрираат и да соработуваат подобро. Руралните области се места на големи средства и тие можат да станат уште попривлечни ако им овозможиме да го откријат својот потенцијал. Преку овој проект се предвидува уредување на просторот пред Лешочкиот манастир и асфалтирање на влезниот дел од манастирот кој е многу посетуван. Околу целиот манастирски комплекс се предвидуваат канделабри со фенерчиња, кои ќе го подобрат амбиентот и ќе ја осветлат околината, поставување на дрвени клупи и корпи за отпадоци. Реализацијата на овој проект ќе овозможи да се создадат неопходни услови за развој на с. Лешок, а уредениот простор позитивно ќе влијае врз квалитетот на животот на луѓето од оваа село, како и на излетниците и посетителите. Сето ова пак ќе има и позитивен ефект кон зачувувањето на здрава животна средина и кон зголемувањето на економскиот развој во с.Лешок и во општина Теарце преку зголемување на конкурентската способност и атрактивноста на селото.
Времетраење проект:
Почеток 12.06.2020
Крај 10.12.2020
Предвиден крај 15.12.2020
Почетен датум:
12.06.2020
Краен датум:
15.12.2020
Датум завршување:
10.12.2020
Вид проект:
Локален економски развој
Институција:
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општина:
Теарце
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции во планските региони3.500.000,002.307.814,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаБИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ6.175.569,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија