Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Изградба на улица во с.Лаки

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Село Лаки се наоѓа на југоисточниот дел на Виничко - кочанската котлина сместено во подножјето на планината Плачковица, оддалечено околу 20 км од Градот Виница.се наоѓа на средината од Виницаи Берово.Тоа е сиклучително планинско село сместено во тесната долина на Лачка река , која е притока на Осојница, издолжено во правец од север кон југ.Сместено е меѓу ридовите Струмички рид на исток и ридовите Козарник и Доланта Ширина на западната страна од селото.Селото е со население од 397 . Улицата која е предмет на овој предлог проект е неасфалтирана,земјена, не е проодна за моторни возила , освен за земјоделска механизација.Значењето од нејзино асфалтирање е големо бидејќи се води од завршетокот на асфалтниот пат во село Лаки и се спојува кон регионалниот пат Виница - Берово. - Со реализацијата на овој проект ќе се реши овој проблем со непроодноста за моторни возила , ќе се поврзе селото со регионалниото пат, населението од селото ќе добие квалитетен живот. Со решавање на овој проблем се отвара можноста за враќање на населението кое потекнува од с.Лаки , а е со тендеција на исселување,а се отвара и можност за отпочнување на сопствен бизнис во областа на земјоделието и сточарството. - Дирекнта корист од реализација на проектот ќе има населението од селото , но бројот на корисници ќе биде поголем доколу се земе во во предвид фактот дека во селото има можност регионално да се поврзе со Берово . се зголемува моѓноста за развој на земјоделието и сточарстово, но и развој на селскиот туризам, како можност за отварање на сопствен бизнис од страна на населението кое веќе е исселено.
Времетраење проект:
Почеток 12.06.2020
Предвиден крај 25.12.2020
Крај 25.12.2020
Почетен датум:
12.06.2020
Краен датум:
25.12.2020
Датум завршување:
25.12.2020
Вид проект:
Патен сообраќај
Институција:
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општина:
Виница
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции во планските региони2.000.000,002.000.000,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаБИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ3.081.110,00 
Буџет на единицата на локалната самоуправа 1.027.036,00Општина Виница
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија