Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Реконструкција на Локален пат во с.Гарани н.м.н Лоше

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


с.Гарани населба Лоше спаѓа на рископланинските села одалечена од град Kичево 15км. Патот за ова село не ги задоволува условите за одвивање нормален собраќаj што се налага за реконструкција на овој патен правец. Постоечкиот коловоз е од земја и кал кад возимски услови многу го отежуват движењето на жителите за овој пат по проект се превидени да се тампонира со слој од тампон и горен слој со бекатон плочки
Времетраење проект:
Почеток 12.06.2020
Крај 22.10.2020
Предвиден крај 30.11.2020
Почетен датум:
12.06.2020
Краен датум:
30.11.2020
Датум завршување:
22.10.2020
Вид проект:
Патен сообраќај
Институција:
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општина:
Кичево
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции во планските региони3.000.000,002.729.539,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаБИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ4.463.537,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија