Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Набавка на опрема за собирање и транспортирање на комунален отпад

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Општината Карнинци е рурална општина/подрачја (Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Северна Македонија за периодот од 2020 до 2024 година број 45-10015/1 од 16.12.2019 година) и e дел од пошироката регионална целина која во природна, економска, социјална и инфраструктурна смисла веќе неколку децении се идентификува како региона на Источна Македонија. Општината зафаќа површина од 259 км” со 29 населени места (4 се без жители), со вкупен број на жители 4012 и 1640 домакинства. Собирањето на комуналниот отпад го врши општинското јавно претпријатие “Плачковица“ - Карбинци, кое комуналниот отпад го складира на општинското прифатилиште (депонија) во близина на село Карбинци а одржувањето на депонијата го врши со сопствена механизација (ровокопач). Јавното претпријатие во моментов врши собирање на комунален отпад од 7 села: Карбинци, Таринци, Долни Балван, Крупиште, Козјак, Аргулица и Радање, додека во останатите населени места: Калаузлија, Кепекчелија, Ебеплија, Јонузлија, Прналија, Кучица, Оџалија, Курфалија, Црвулево, Нов Караорман, Горни Балван и населба Ванчо Прќе во кои живеат 790 жители во 271 домакинство нема организирано собирање на комунален отпад. Во моментов, собирањето и транспортот на комуналниот отпад ЈП “Плачковица“ - Карбинци го врши со едно возило трактор и тракторска приколка од 2,5 м³, а секој корисник сопствениот отпад го одлага во буриња и други импровизирани садови со што поради несоодветните и оштетени садови за отпад се губи време, работниците се изложени на непријатни миризби и често пати отпадот паѓа врз нив односно се загрозува нивното здравје. Собирањето на отпадот се врши еднаш неделно што е недоволно и создава можност за отварање на диви депонии, загадување на животната средина и опасност по здравјето на жителите на општината, но исто така создава и огромен финасиски проблем бидејќи механизацијата е стара амортизирана и често се вршат поправки, што доведува до нередовно собирање на комуналниот отпад. Од друга страна собирањето, транспортирањето и депонирањето на комуналниот отпад од домакинствата, институциите, деловните субјекти и јавни прометните површини потребно е да се врши континуирано во текот на целата година, затоа покрај набавката на: - возило трактор со снага на мотор 45 КС /33 КW, - тракторска приколка со носивост од 4 тони, - пластични канти за отпад од 120 литри - 1.600 броја (ќе се поделат на сите домакинства), - метални контејнери од 1,1 м³ - 60 броја (за отпад од јавни иснтитуции и деловни субјекти), - метални корпи за отпад од 30 литри - 170 броја (за отпад од јавни површини), се јавува потреба од набавка и на соодветна опрема за одржување на пристапните патишта до наслените места од проектниот регион: предна даска за чистење на снег (одржување на пристапни патишта во зимски услови) - соларка влечна (одржување на пристапни патишта во зимски услови), и - мулчер (косење на банкини и јавни површини, кастрење на гранки од дрва покрај патишта). Од погоре изнесеното, набавката на опрема за собирање, транспортирање на комунален отпад (трактор со тракторска приколка, канти, контејнери, корпи) и одржување на пристапни патишта и улици (предна даска за снег, соларка влечна, мулчер) се јавува како приоритетна потреба. Во рамките на овој проект ќе се спроведе кампања од страна на општината и ЈП “Плачковица“ - Карбинци за подигање на јавната свест поврзана со неконтролираното фрлање и одлагање на на отпадот преку организирање на трибини и состаноци во наслените места со вклучување на локални медиуми и граѓански организации, како и јакнење на контролата од страна на општинските испекциски служби на непрописно фрлање и депонирање на отпад на диви депонии и јавни површини. Собирањето и депонирањето на отпадот согласно Законот за животната средина и Законот за управување со отпад е надлежност на општината, која е должна да го организира собирањето и депонирањето на отпадот на целата територија на општината, но поради слабите финасиски капацитети Општина Карбинци не може сама без финасиска помош од државните институции да ја подобри услугата за подигање и депонирање на комунален отпад во сите населени места. Со реализација на проектот во целост ќе биде покриено собирањето на отпадот во сите населни места на општината, ќе се влијае на зголемување на динамиката на собирање на отпадот два пати во текот на седмицата, се со цел да се обезбеди здрава животна средина како значаен аспект за создавање на конкурентни плански региони кои ќе се препознаваат по добрите услови за живот и работа на населението.
Времетраење проект:
Почеток 12.06.2020
Крај 02.11.2020
Предвиден крај 30.11.2020
Почетен датум:
12.06.2020
Краен датум:
30.11.2020
Датум завршување:
02.11.2020
Вид проект:
Животна средина
Институција:
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општина:
Карбинци
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции во планските региони1.000.000,001.000.000,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаБИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ3.814.200,00 
Буџет на единицата на локалната самоуправа 1.084.540,00Општина Карбинци
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија