Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Зајакнување на техничките капацитети горска служба за спасување во функција на обезбедување на поголема безбедност на Баба Планина

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Зајакнување на техничките капацитети горска служба за спасување во функција на обезбедување на поголема безбедност на Баба Планина
Времетраење проект:
Почеток 01.02.2022
Предвиден крај
Крај 12.02.2022
Почетен датум:
01.02.2022
Краен датум:
12.02.2022
Датум завршување:
Вид проект:
Институција:
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општина:
Битола
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции во планските региони1.200.000,001.200.000,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаБИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ1.200.000,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија