Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Поправете ги следните грешки:

Филтер:

 • Плански региони
  • Сите
  • Скопски регион
  • Југоисточен регион
  • Полошки регион
  • Североисточен регион
  • Југозападен регион
  • Пелагониски регион
  • Вардарски регион
  • Источен регион
 • Корисници
  • Сите
  • Буџетски
  • Небуџетски
 • Институции
  • Сите
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ


Рекапитулар по плански региони

Плански регионУчество според степен на развиеност (%)Износ според степен на развиеностАлоциран износ по проектиУчество во алоциран износ по проекти(%)Реализиран износ по проектиУчество во реализиран износ по проекти (%)Преостанат износ
Вардарски регион14,751.016.604.615,63184.099.430,0011,84181.013.096,0012,703.086.334,00
Источен регион11,28777.527.983,86122.130.521,007,85115.243.712,728,086.886.808,28
Југозападен регион13,31917.941.514,1177.565.389,934,9969.306.215,724,868.259.174,21
Југоисточен регион11,16769.520.486,60144.073.486,009,26127.942.278,008,9816.131.208,00
Пелагониски регион11,88819.303.061,94175.152.975,0011,26169.788.542,0011,915.364.433,00
Полошки регион13,15906.801.447,20251.386.641,4216,16186.680.611,0013,1064.706.030,42
Североисточен регион17,291.191.713.544,6472.443.483,424,6660.630.741,004,2511.812.742,42
Скопски регион7,18494.837.346,02528.496.578,4233,98514.864.632,0036,1213.631.946,42


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР#7d99b2652.608.309,00652.608.309,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА#f74d0915.789.054,0015.789.054,00100,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ#bdab3b7.787.926,001.152.969,0014,806.634.957,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ#7d77770,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e77732.000.000,0014.541.444,0045,4417.458.556,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ#e4e29795.892.813,0095.892.813,00100,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ#67f22c0,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА#f33737210.969.152,00210.969.152,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА#b816dd10.683.236,0010.683.236,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА#f1cf0f168.245.896,00152.621.173,0090,7115.624.723,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА#939b9144.187.731,198.194.483,4418,5435.993.247,75
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ#f68b19287.990.018,00233.822.825,0081,1954.167.193,00
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат#373a3d29.194.370,0029.194.370,00100,000,00

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија