Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Поправете ги следните грешки:

Филтер:

 • Плански региони
  • Сите
  • Скопски регион
  • Југоисточен регион
  • Полошки регион
  • Североисточен регион
  • Југозападен регион
  • Пелагониски регион
  • Вардарски регион
  • Источен регион
 • Корисници
  • Сите
  • Буџетски
  • Небуџетски
 • Институции
  • УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
  • Сите
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
  • АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ


Рекапитулар по плански региони

Плански регионУчество според степен на развиеност (%)Износ според степен на развиеностАлоциран износ по проектиУчество во алоциран износ по проекти(%)Реализиран износ по проектиУчество во реализиран износ по проекти (%)Преостанат износ
Вардарски регион14,751.016.604.615,63335.459.105,002,5230.725.134,001,51304.733.971,00
Источен регион11,28777.527.983,86402.887.436,003,02367.438.404,0018,0535.449.032,00
Југозападен регион13,31917.941.514,11135.101.727,441,0125.981,000,00135.075.746,44
Југоисточен регион11,16769.520.486,6078.518.501,870,5980.907.355,003,97-2.388.853,13
Пелагониски регион11,88819.303.061,9491.508.306,790,6922.104.624,001,0969.403.682,79
Полошки регион13,15906.801.447,2041.138.187,940,3112.671.622,410,6228.466.565,53
Североисточен регион17,291.191.713.544,6412.044.342.322,3090,361.402.126.897,6468,8710.642.215.424,66
Скопски регион7,18494.837.346,02200.416.590,821,50120.034.868,425,9080.381.722,40


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР#7d99b20,000,000,000,00
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ#f9a2a20,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА#a663716.170.781,006.170.781,00100,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ#bdab3b0,000,000,000,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ#7d7777435.502.259,00435.502.259,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e77745.000.000,0013.000.000,0028,8932.000.000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ#e4e29712.335.533.378,251.400.553.598,0011,3510.934.979.780,25
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ#67f22c0,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА#f33737136.418.059,00140.534.361,00103,02-4.116.302,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА#b816dd0,000,000,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ#ef6767252.843.803,001.375.299,000,54251.468.504,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА#f1cf0f1.402.717,000,000,001.402.717,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО#224e3710.799.978,000,000,0010.799.978,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА#939b9166.134.321,904.054.100,486,1362.080.221,42
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ#f68b1939.566.881,0034.844.488,0088,064.722.393,00
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат#373a3d0,000,000,000,00

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија