Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој
Поправете ги следните грешки:

Филтер:

 • Плански региони
  • Сите
  • Скопски регион
  • Југоисточен регион
  • Полошки регион
  • Североисточен регион
  • Југозападен регион
  • Пелагониски регион
  • Вардарски регион
  • Источен регион
 • Корисници
  • Сите
  • Буџетски
  • Небуџетски
 • Институции
  • УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
  • Сите
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
  • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР
  • ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат
  • БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
  • АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ


Рекапитулар по плански региони

Плански регионУчество според степен на развиеност (%)Износ според степен на развиеностАлоциран износ по проектиУчество во алоциран износ по проекти(%)Реализиран износ по проектиУчество во реализиран износ по проекти (%)Преостанат износ
Вардарски регион14,751.062.338.367,89338.193.695,002,4933.459.724,001,48304.733.971,00
Источен регион11,28812.506.452,03402.887.436,002,97367.438.404,0016,2735.449.032,00
Југозападен регион13,31959.236.732,68135.174.451,441,0098.705,000,00135.075.746,44
Југоисточен регион11,16804.138.723,38116.248.863,870,86114.521.415,005,071.727.448,87
Пелагониски регион11,88856.160.855,70181.626.575,791,3488.586.906,003,9293.039.669,79
Полошки регион13,15947.595.510,2059.164.831,940,4430.698.266,411,3628.466.565,53
Североисточен регион17,291.245.324.881,0212.044.438.196,3088,701.402.222.771,6462,0910.642.215.424,66
Скопски регион7,18517.098.477,09301.699.174,822,22221.317.452,429,8080.381.722,40


Рекапитулар по институции

Институција Алоциран износ по проектиРеализиран износ по проектиПроцент реализацијаПреостанат износ
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / ФИТР#7d99b20,000,000,000,00
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ#f9a2a20,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА#a663717.497.707,007.497.707,00100,000,00
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ#bdab3b0,000,000,000,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ#7d7777609.602.823,00609.602.823,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ#a4e77745.000.000,0013.000.000,0028,8932.000.000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ#e4e29712.335.533.378,251.400.553.598,0011,3510.934.979.780,25
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ#67f22c0,000,000,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА#f33737166.814.670,00166.814.670,00100,000,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА#b816dd44.236.946,0020.600.959,0046,5723.635.987,00
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ#ef6767252.843.803,001.375.299,000,54251.468.504,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА#f1cf0f1.402.717,000,000,001.402.717,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО#224e3710.799.978,000,000,0010.799.978,00
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА#939b9166.134.321,904.054.100,486,1362.080.221,42
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ#f68b1939.566.881,0034.844.488,0088,064.722.393,00
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / Генерален секретаријат#373a3d0,000,000,000,00

Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија