Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

За системот

„Системот за координација во планирањето, спроведувањето, мониторинг и евалуација на политиката за рамномерен регионален развој (СиРеРа)“, е интегриран систем за управување со сите податоци за распределбата на средствата, како и за управување со законски дефинираните активности на  различните проекти кои ги спроведуваат министерствата, државните агенции, центрите за регионален развој, Бирото за регионален развој, јавните претпријатија и акционерските друштва, а се во функција на унапредување на балансираниот развој во државата во целина.

Реализиран е во рамките на Договорот за реализација на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој во Северна Македонија“ помеѓу Владата на РСМ, претставувана од Кабинетот на заменик претседателот задолжен за економски прашања и координација на економски ресори (КЗПВРСМ) и Швајцарската конфедерација, дејствувајќи преку Амбасадата на Швајцарија и Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC). Неговата улога е да ја олесни поддршкатата на Владата за алокација и реализација на средствата за рамномерен регионален развој на транспарентен и предвидлив начин, според нивото на развој на планските региони, преку систематско и автоматизирано подобрување на меѓуинституционална координација во процесот на планирање, спроведување, следење и евалуација на политиката за рамномерен регионален развој (РРР).  Со СиРеРа системот надлежните национални органи подобро ги насочуваат и спроведуваат регионалните политики за рамномерен и инклузивен регионален развој, го унапредуваат  управувањето и распределбата на ресурсите и го зајакнуваат регионалното управување и економскиот развој. 

Неговата имплементација овозможи транспарентни и структурирани информации за најмалку 23 програми во рамките на буџетот на РСМ, релевантни за рамномерен регионален развој, раководени од ресорните министерства, како и јавните претпријатија и акционерските друштва кои се релевантни за политиката на РРР. За секоја програма, системот обезбедува информации за видот на инвестициите и трошењето и планирањето на буџетот на РСМ во регионите. Исто така, овозможен е и сеопфатен преглед и процесна координација на вкупните национални ресурси, распределени во осумте  плански региони врз основа на Законот за рамномерен регионален развој и со тоа е изградена основата за успешно следење од страна на Национален совет за рамномерен регионален развој (НСРРР). Преку него, регионалните совети при планските региони, ќе имаат корист од подобрената достапност и пристап до информации за планирањето и трошењето на средствата од Буџетот на РСМ.

Системот е интегрирана софтверска платформа за следење на планирањето и имплементацијата на проектите финансирани од буџетски и небуџетски средства управувани од министерствата, јавните претпријатија и акционерските друштва, која обезбедува потполно електронско работење и комуникација меѓу институциите. Тој ја зголемува ефикасноста во работењето, овозможува поедноставен и поквалитетен пристап до документацијата за проектите со РРР компонентата, го унапредува мониторирањето на распределбата на средства, го забрзува процесот на оценка на имплементацијата и транспарентно го следи моменталниот статус на секој предмет во однос на буџетската политика. Покрај тоа, системот обезбедува адекватна сигурност на апликациите и податоците, ефикасно пребарување на документи, вклучувајќи пребарување и користење податоци за тековни и реализирани проекти, визуелен приказ на статистичките извештаи потребни за ефикасно водење на деловната политика и планирањето, следење на статусите на активностите и одговорните лица по активности и хармонизација на процедурите со постапките и процесите кои се применуваат во Европската Унија.

Со неговата експлоатација, на среден и долг рок се очекува постигнување на следните резултати:

  1. Целосна координација за планирање, имплементација, следење и евалуација на мерки и активности за РРР во РСМ.
  2. Континуирано градење на капацитети во институциите вклучени во процесот за РРР на сите нивоа: национално, регионално и локално.
  3. Редовно следење на нивото на развој на планските региони и можности за соодветно приспособување на програмите и мерките за РРР на годишно ниво.

Напомена:
Неовластен пристап или употреба на овој информационен систем без претходна дозвола
е строго забранет.
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија