Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Обезбедување погодна деловна клима во планските региони312.500,00312.500,00