Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Изградба и асфалтирање на улица 3 с.Дедино

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Регионот се соочува со диспаритети во социо-економскиот развој меѓу руралните и урбаните населени места но и разлики во квалитетот и функционалноста на инфраструктурата на руралните општини и општините кои за центар имаат урбани населени места. Причините кои генерираат разлики се во ниското ниво на инвестиции во подобрување на комуналната, сообраќајната инфраструктура, системите за наводнување и останатите зафати кои во подолг период се несодветно третирани, пред се заради немање финснсиски средства во општинските буџети и во приоритизацијата на развојни активности која за фокус ги има поголемите и урбани населени места како и монотипски инвестиции кои најчесто се однесуваат на исклучива поддршка на земјоделскиот сектор. Осовременувањето на инфраструктурата ќе ја зголеми конкурентнтата способност на селата, ќе ја зголеми нивната атрактивност со што ќе се придонесе во отворање на нови бизнис субјекти и нови работни места кои ќе имаат позитивно влијание врз квалитетот на животот и намалувањето на миграциските процеси. Селото Дедино се наоѓа на територијата на Општина Конче, на превалот (превојот), односно на сртот на планината Смрдешник, помеѓу Радовишкото Поле и горното сливно подрачје на Крива Лакавица. Населеното место Дедино е второ по големина населено место во општина Конче, одалечено е од општинскиот центар Конче 10 км, со вкупен број на жители од 680 жители. Улица 3 во с. Дедино се наоѓа во централното подарачје на селото . Оваа улица води кон подрачното основно училиште во селото, како и кон регионалниот пат Р606 Радовиш-Лубница преку кој се поврзува со општинскиот центар и останатите населени места во општината. Моменталната состојба на оваа улица не е урбанистички соодветна за нормално одвивање на сообраќајот при што постојниот асфалт е во многу лоша состојба, ја отежнува комуникацијата на жителите од селото и е тешко проодлив за моторни возила особено по врнежи на дожд и снег. Со уредување на истиот ќе се овозможи сообраќајот да се одвива нормално без пречки, ќе се олесни движењето и сообраќајот низ селото. Уредувањето, развојот и изградбата на оваа улица ќе овозможи создавање безбеден и ефикасен систем на движење на луѓе и стока. Преку овој проект ќе се овозможи изградба на улица 3 во населеното место Дедино во должина од 210 метри преку неколку активности и тоа припремни работи, земјени работи и горен строј. Реализацијата на овој проект ќе овозможи полесна комуникација на жителите од селото, полесно движење на моторните возила низ селото и кон регионалниот пат . Исто така ќе овозможи зголемување на безбедноста на учениците на патот кон училиштето, како и на сите жители кои поминуваат преку оваа улица за извршување на секојдневните обврски. Новоасфалтираната улица ќе го подобри и изгледот на с. Дедино, ќе придонесе и кон подобрување на условите за живот на населението во селото, а преку зголемувањето на атрактивноста на селото ќе се создадат и услови за зголемен економски развој.
Времетраење проект:
Почеток 12.06.2020
Предвиден крај 25.12.2020
Крај 25.12.2020
Почетен датум:
12.06.2020
Краен датум:
25.12.2020
Датум завршување:
25.12.2020
Вид проект:
Патен сообраќај
Институција:
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општина:
Конче
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции во планските региони1.000.000,001.000.000,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаБИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ1.177.702,00 
Буџет на единицата на локалната самоуправа 313.060,00Општина Конче
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија