Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Изградба на улица Едвард Кардељ во Облешево и улица Александар Македонски во Чешиново, Општина Чешиво-Облешево

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Општина Чешиново-Облешево е рурална општина со неразвиена инфраструктура. Општината брои 14 населени места. Повеќето од населените места имаат неизградени водоводни системи и неизградени канализациони системи. Улиците во скоро сите населени места се неасфалтирани - макадам а и оние кои се асфалтирани се скоро уништени. Во разговор со локалното население како приоритетен проект за реализација е наведено изградба на улици во сите населени места. Советот на општината разгледувајки ги овие проблеми на граѓаните одлучи како приоритет во реализација да бидат ставени улиците во населените места Облешево - седиштето на општината и Чешиново второ по големина населено место во општината каде има сконцентрирано многу бизниси. Како приоритет се ставени улицата Едвард Кардељ во Облешево и улицата Александар Македонски во Чешиново, улици кои во моментов се во налоша состојба и каде е сконцентирано поголем број на домакинства. Со изградбата на улиците во голема мера ќе се подобри квалитетот на живеење на граѓаните од овие населени места. Исто така ќе се подобри безбедноста на движење на пешаците и возачите, а со тоа ќе се намалат и сообраќајните незгоди.
Времетраење проект:
Почеток 12.06.2020
Крај 20.11.2020
Предвиден крај 30.11.2020
Почетен датум:
12.06.2020
Краен датум:
30.11.2020
Датум завршување:
20.11.2020
Вид проект:
Патен сообраќај
Институција:
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општина:
Чешиново и Облешево
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции во планските региони1.500.000,001.500.000,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаБИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ2.588.245,00 
Буџет на единицата на локалната самоуправа 287.583,00Општина Чешиново и Облешево
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија