Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Паметно и за тебе (Smart4You2)

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Паметно и за тебе (Smart4You2)
Времетраење проект:
Почеток 01.03.2022
Предвиден крај
Крај 30.08.2024
Почетен датум:
01.03.2022
Краен датум:
30.08.2024
Датум завршување:
Вид проект:
Туризам
Институција:
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општина:
Битола
Буџетска програма:
ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Обезбедување погодна деловна клима во планските региони25.671.943,160,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаМИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА25.671.943,16 
Фондови на Европската унијаМИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА49.173.372,35 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија