Систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој

Безбеден сообраќај во зимски услови во Општина Крива Паланка

ПРОЕКТ ДЕТАЛИ


Безбеден сообраќај во зимски услови во Општина Крива Паланка
Времетраење проект:
Почеток 01.02.2022
Предвиден крај
Крај 12.02.2022
Почетен датум:
01.02.2022
Краен датум:
12.02.2022
Датум завршување:
Вид проект:
Институција:
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општина:
Крива Паланка
Буџетска програма:
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ


Стратешки мерки

Стратешка меркаАлоциран износ по проектиРеализиран износ по проекти
Подигнување на капацитетот на планските региони за препознавање, промовирање и реализирање на потенцијалот за инвестиции во планските региони3.075.000,003.075.000,00


ИндикаториФинансирање

Извор финансирањеИнституцијаИзносЗабелешка
Буџет на државатаБИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ3.075.000,00 
Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија